Sep 5, 2009

Đạo đức kinh cho vợ

Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt u sầu, đặt vợ lên đầu là trường sinh bất tử.

Ðánh vợ nhừ tử là đại nghịch bất đạo.
Vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung.
Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người.
Gặp vợ mà không cười là có mắt không tròng.
Ðể vợ phiền lòng là chu di tam tộc.
Vợ sai mà hằn học là trời đánh thánh đâm.
Vợ gọi mà ngậm câm là lòng lang dạ sói.
Ðể vợ nhịn đói là tội nhân thiên cổ.
Ðể vợ chịu khổ là bất tài vô dụng.
Trốn vợ đi ăn vụng là ngũ mã phanh thây

No comments:

Post a Comment

 
Bạn có thể dùng bài viết của tôi tùy ý bạn nhưng vui lòng ghi lại rõ nguồn cung cấp
The world in a click_
Copyright © 2008 linhdkl