Feb 17, 2011

Hướng dẫn lập trình cở bản Trên Google Android SDK.


Năm mới chuyển sang iPhone làm rồi khoe ti chiến tích về Android chơi.

Lập trình Google Android - Bài 8 - Lập trình với Android SDK Phần III/System/Thread – Handler
Cử nhân: Đinh Khắc Linh
Lập trình viên cao cấp Cty phần mềm AOD Việt Nam
Phí xem: 5,000 - Thời lượng: 44.06 '
Số người xem: 508 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 04:29 09/09/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Lập trình Google Android - Bài 7 - Android SDK Phần III/System/Service – Content provider
Cử nhân: Đinh Khắc Linh
Lập trình viên cao cấp Cty phần mềm AOD Việt Nam
Phí xem: 5,000 - Thời lượng: 57.43 '
Số người xem: 195 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 04:26 09/09/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Lập trình Google Android - Bài 6 - Android SDK Phần III/Net/TCP-IP – http – https
Cử nhân: Đinh Khắc Linh
Lập trình viên cao cấp Cty phần mềm AOD Việt Nam
Phí xem: 5,000 - Thời lượng: 34.56 '
Số người xem: 130 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 04:16 09/09/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Lập trình Google Android - Bài 5 - Android SDK Phần II/Data/File, SQLite, SharedPreference
Cử nhân: Đinh Khắc Linh
Lập trình viên cao cấp Cty phần mềm AOD Việt Nam
Phí xem: 5,000 - Thời lượng: 65.05 '
Số người xem: 237 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 04:14 09/09/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Lập trình Google Android - Bài 4 - Lập trình với Android SDK Phần I/GUI/Graphic 2D – 3D
Cử nhân: Đinh Khắc Linh
Lập trình viên cao cấp Cty phần mềm AOD Việt Nam
Phí xem: 6,000 - Thời lượng: 76.58 '
Số người xem: 137 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 03:53 09/09/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Lập trình Google Android - Bài 3 - Lập trình với Android SDK Phần I/GUI/Layout – Views - Phần 2
Cử nhân: Đinh Khắc Linh
Lập trình viên cao cấp Cty phần mềm AOD Việt Nam
Phí xem: 5,000 - Thời lượng: 52.44 '
Số người xem: 419 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 09:44 15/09/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Lập trình Google Android - Bài 2 - Lập trình với Android SDK Phần I/GUI/Activity – Intent - Phần 1
Cử nhân: Đinh Khắc Linh
Lập trình viên cao cấp Cty phần mềm AOD Việt Nam
Phí xem: 5,000 - Thời lượng: 61.17 '
Số người xem: 302 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 09:32 15/09/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Lập trình Google Android - Bài 2 - Lập trình với Android SDK Phần I/GUI/Activity – Intent - Phần 2
Cử nhân: Đinh Khắc Linh
Lập trình viên cao cấp Cty phần mềm AOD Việt Nam
Phí xem: 5,000 - Thời lượng: 51.04 '
Số người xem: 159 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 09:38 15/09/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Lập trình Google Android - Bài 3 - Lập trình với Android SDK Phần I/GUI/Layout – Views - Phần 1
Cử nhân: Đinh Khắc Linh
Lập trình viên cao cấp Cty phần mềm AOD Việt Nam
Phí xem: 5,000 - Thời lượng: 48.26 '
Số người xem: 145 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 09:43 15/09/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Lập trình Google Android - Bài 1 - Giới thiệu về lập trình trên mobile và Android – SDK
Cử nhân: Đinh Khắc Linh
Lập trình viên cao cấp Cty phần mềm AOD Việt Nam
Phí xem: 4,000 - Thời lượng: 41.51 '
Số người xem: 386 - hỏi đáp và góp ý(0) -Ngày: 03:41 09/09/10
Xem demo bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này

 
Bạn có thể dùng bài viết của tôi tùy ý bạn nhưng vui lòng ghi lại rõ nguồn cung cấp
The world in a click_
Copyright © 2008 linhdkl