Mar 27, 2009

Downloads Softwares

Những tools mạnh mẽ trong việc hỗ chợ nhiều công đoạn khác nhau của việc làm phần mền. Quản trị dự án, phân tích thiết kế ...

Softwares:
So sánh nội dung 2 file
1. Trương trình WinMeger (opensource) dùng khá ngon lành. Có hỗ chợ so sánh nội dung 2 thư mục nhưng chưa thât ổn lắm download
2. Trương trình beyon phải đang ký so sanh ngon lành các khối text trong 2 file văn bản khác nhau... có rất nhiều lựa chọn so sánh cả thu mục cũng có nhiều dạng hỗ chợ download


Hiểu luồng logic của một ứng dụng


Xem mã nguồn của .NET


Chụp ảnh màn hình


Biên soạn tài liệu UML


Trình soạn thảo
codeblock
notepad++

No comments:

Post a Comment

 
Bạn có thể dùng bài viết của tôi tùy ý bạn nhưng vui lòng ghi lại rõ nguồn cung cấp
The world in a click_
Copyright © 2008 linhdkl